Állásajánlat I. (pályázat) | 2020-10-12


A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

a Sombereki Szociális Otthon

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7728 Somberek, Dózsa György utca 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységi körök vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
                       
Pályázati feltételek:

 
 Főiskola, az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet intézményvezető munkakör szerinti felsőfokú végzettség,
 Szociális ellátás területén betöltött munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési terv
 Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testületi döntéshozó ülésén kéri-e a zárt ülésen való tárgyalást
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban kezelt személyes adainak a pályázati eljárással összefűggő kezeléséhez hozzájárul
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 25/2017 (X.18) EMMI rendelet szerinti vezetőképzést teljesíti, illetve megléte esetén az arról szóló igazolás
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Apaceller-Kozák Virág nyújt, a 0669/505-545 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20059/2020 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető megbízásáról a szakmai véleményezést követően az elnök javaslatára a társulási tanács soron következő ülésén hoz döntést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Mohács Város honlapja: www.mohács.hu - 2020. október 12.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 12.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2020-07-10 - 2021-01-19
Színházi ősz: Lehár: A mosoly országa
2020-08-03 - 2021-01-19
Komédia lesz a harmadik, bérletes előadás
2020-09-10 - 2020-12-06
Nagy Ágota festő kiállítása
2020-09-18 - 2020-11-13
Mohácsi énekelni tudók/vágyók! (felhívás)
2020-10-09 - 2020-10-31
Nyit a Szalon...
2020-10-12 - 2021-03-23
Még kapható néhány színházbérlet!

Térfigyelő kamera
 
 
Városi TV Mohács
Üzenjen nekünk !!